تگ بلوغ مردان

تغییرات بینی در بلوغ زنان و مردان

تغییرات بینی در بلوغ زنان و مردان

مهمترین عامل تعیین کننده تغییر چهره در انسان در زمان بلوغ، به چهره اجداد ما مربوط می­شود؛ محققین با بررسی دوران بلوغ در افراد مختلف مشخص کردند که وضعیت متابولیکی و میزان انرژی ذخیره ( بافت چربی ) در اندام های بدن نقش مهمی در زمابندی بلوغ ایفا میکنند.