العربيةEnglish 26202041 - 26202056مشاوره جراحی بینی

تگ ثبت اختراع قالب کنترلیک

هشدار طراح طب

هشدار طراح طب

بدینوسیله به اطلاع می رساند که تکنولوژی طراحی و ساخت قالب های کنترلی عمل زیبایی بینی دارای ثبت اختراع سازمان ثبت اختراعات جمهوری اسلامی ایران میباشد.