العربيةEnglish 26202041 - 26202056مشاوره جراحی بینی

تگ جلسه اول جراحان در مورد قالب کنترلی

جلسه اول جراحان در مورد قالب کنترلی

جلسه اول جراحان در مورد قالب کنترلی

قالب کنترلی چه کاربردی دارد، امروز طی جلسه ای که با جراحان مجموعه طراح طب داشتیم نکات جالبی پیرامون تجربه جراحان در استفاده ازتکنولوژی طراحی سه بعدی و قالب کنترلی جراحی بینی مطرح شد.